Konecranes

 

MODERNIZACE ZDVIHACÍHO ZAŘÍZENÍ

 

Modernizace zdvihacího zařízení. Jak správně na věc?

Zeptali jsme se Otakara Holubce, obchodního manažera servisu pro ČR a SK.

 

Každé zdvihací zařízení prochází během svého životního cyklu postupně různými fázemi. Aby mohlo zařízení sloužit co nejdéle, musí jeho provozovatel zajistit pravidelnou kontrolu životnosti jednotlivých částí jeřábu. Na základě těchto kontrol se může včas rozhodnout pro modernizaci, díky které výrazně prodlouží životnost zařízení, zvýší jeho nosnost, rychlost a zlepší ovládání břemen. „Modernizace je nedílnou součástí našeho přístupu k péči o jeřáby, tzv. Lifecycle Care, díky kterému zvyšujeme bezpečnost a produktivitu zařízení v reálném čase,“ říká Otakar Holubec, obchodní manažer servisu pro ČR a SK. O tom, kdy nastává správný čas pro modernizaci, jaké výhody či naopak úskalí s sebou modernizace přináší a co dělat, když dojde k situaci označované jako „Mrtvý kůň“, jsme si povídali s Otakarem Holubcem.

Jak poznáme, že nadešel čas pro modernizaci zdvihacího zařízení v našem provozu?

Zásadním momentem pro rozhodování o realizaci modernizace nebo naopak nákupu nového zdvihacího zařízení je pravidelná kontrola životnosti jednotlivých částí jeřábu. Jejich časové intervaly určuje platná legislativa v oblasti zdvihacích zařízení. Například kontrola životnosti zdvihového ústrojí kladkostroje se doporučuje provádět 1x ročně od doby zprovoznění zařízení - kontrola spočívá v porovnání konstrukčně navržených počtů zdvihů se skutečným stavem. Důležité je, aby si zákazník vedl záznamy o zdvihových cyklech tvořené vzdálenostmi zdvihu, pojezdu a spektrem zatížení. U moderních jeřábů tento úkon nahrazuje řídící jednotka, která samostatně vyhodnocuje ukazatel životnosti zařízení, tzv.,,Safety Work Period“.

Jiné intervaly pro pravidelnou kontrolu jsou definovány pro ocelovou konstrukci a jeřábovou dráhu. Roční interval pro kontrolu životnosti zdvihu se může zdát velmi frekventovaný, nicméně má to svůj důvod. Za období jednoho roku se může ve výrobních procesech zákazníka ledacos změnit. Například jeřáb bude konstrukčně navržený na 1-2 směnný provoz a během roku se zákazníkovi výrazně navýší zakázky a zintenzivní výrobu na 3 směnný provoz. Důsledkem je pak značný pokles životnosti zdvihacího zařízení a dochází k potřebě provedení generální opravy mnohem dříve.

Pokud tedy dochází k poklesu životnosti některých součástí jeřábu, může modernizace pomoci?

V případě, že dojde k uplynutí životnosti zdvihacího zařízení, je nutné pro bezpečný provoz jeřábu provést modernizaci ve formě generální opravy zdvihu, ke které slouží sady materiálu obsahující motor zdvihu, lanový buben, převodovku a dále lze doplnit díly jako zdvihovou brzdu, lano a jiné komponenty dle potřeby.

Vzhledem k dosažení životnosti zdvihu legislativa předepisuje provedení Zvláštního posouzení technického stavu v souladu s ČSN ISO 12480-1, ČSN ISO 12482 a ČSN ISO 9927-1:201. Toto posouzení obsahuje prohlídku ocelové konstrukce jeřábu, diagnostiku a revizi elektrických zařízení a strojních částí jeřábu.

Výsledkem posouzení je návrh na opravy nebo modernizace jeřábu v bezpečném provozu. Standardně se zvláštní posouzení provádí po 20 letech provozu nebo pokud se jeřáb blíží projektovaným podmínkám provozu. Dále i ve výjimečných případech, kdy je při průběžných kontrolách zjištěno dosažení životnosti kladkostroje.

Kdy je modernizace zdvihacího zařízení vhodnou alternativou ke koupi nového zařízení?

Každý případ modernizace nebo pořízení nového jeřábu je unikátní a je potřeba analyzovat více oblastí. Pokud jde o kritický moment rozhodování mezi modernizací nebo pořízením nového jeřábů, pomůže výsledek zvláštního posouzení. Pokud posouzením dospějeme k dosažení životnosti ocelové konstrukce jeřábu, používáme pro to výraz ,,The Horse is Dead“, pak při tomto stavu již doporučujeme modernizaci formou výměny za nový jeřáb.

Nastává i situace, kdy jeřáb ještě nepřekročil životnost ocelové konstrukce, ale rozpočet modernizace se velmi blíží rozpočtu pro pořízení nového jeřábu. V těchto případech zákazník zvolí variantu nového jeřábu. 

Můžete popsat hlavní výhody modernizace?

Modernizace má hned několik výhod. Jejím provedením například prodlužujeme životnost zařízení a tím lze oddálit často finančně náročnější investici do nového jeřábu. V rámci modernizací jsou k dispozici různé modernizační balíčky: od dálkových ovládaní, změn na frekvenční řízení až po chytré funkce, které umožňují digitální propojení jeřábu s aplikací na straně uživatele. Díky těmto změnám zákazník docílí bezpečnější a plynulejší výrobní proces.

Hodnota modernizace se velmi často pohybuje přes částku 40.000,- Kč, takže se pohybujeme v oblasti technického zhodnocení zařízení a majetku.

Každá mince má dvě strany, jaká případná rizika s sebou přináší modernizace zařízení?

Co se týká potenciálních rizik modernizace, tak ta jsou obecně dána charakterem této činnosti. Jedná se o technicky, časově a z hlediska bezpečnosti náročný projekt. Je potřeba dopředu naplánovat termín realizace, který většinou bývá během odstávky výroby. Je proto velmi důležité provádět pravidelnou kontrolu komponentů a jejich životnosti tak, aby se včas identifikovala potřeba modernizace a dopředu mohl naplánovat termín a finance. Zde bych doporučil pracovat s nástrojem jako je investiční plán zdvihacího zařízení na několik let dopředu.

Dalším problémem může být přístup k zařízení během realizace modernizace a často kvalita vstupních dat o jeřábu ve fázi zpracování rozpočtu. U starších jeřábů zákazníci většinou nemají k dispozici dokumentaci k jeřábu nebo pouze její část, a tím je pak zpomalený celý proces provedení modernizace.

Za největší riziko modernizace považuji její provedení v neočekávaném termínu, například při závadě na převodovce či motoru zdvihu. Dodání těchto komponentů trvá týdny a zákazník má pak velké ztráty vzniklé prostojem výroby. Výrazně pomůže prevence v podobě pravidelného servisu, prediktivní údržby a konzultace s naším odborným týmem.

Popište, co mě čeká v případě, že se rozhodnu pro modernizaci? Jaké podklady budu muset dodat, aby vše proběhlo hladce a dle platných norem?

Je důležité, aby měl zákazník k dispozici co nejvíce informací o jeřábu včetně dokumentace jako revize, výkresy a deník zdvihacího zařízení. Při návrhu modernizace je potřeba analyzovat historii zařízení, například jaké úpravy se na jeřábu prováděly, jaká je aktuální životnost zařízení nebo historie oprav. Čím méně informací obdržíme, tím bude příprava řešení časově a finančně náročnější.

Pro přípravu nabídky včetně technického řešení zpravidla sestavíme tým, který tvoří obchodník, projektový manažer, technik a případně další podpora. Proběhne prohlídka místa realizace a vstupní jednání se zákazníkem, kde si vyjasníme technické požadavky. Na základě toho pak zpracujeme nabídku, kterou doladíme na základě dalších jednání.

Po odsouhlasení nabídky a vystavení objednávky je založena zakázka a určen tým pro realizaci. Obvykle bývá stejný jako ve fázi nabídky. Součástí modernizace je dodávka všech dokumentů dle platné legislativy, provedení zkoušek a revizí.

Společnost Konecranes and Demag a disponuje dvěma profesionálními týmy v oblasti prodeje

nových zařízení a oblasti prodeje servisu, kam spadají modernizace. Přidanou hodnotou pro zákazníka je, že při posuzování investic obdrží analýzu rozpočtů pro pořízení nového jeřábu a současně provedení modernizace.

Jakou bude mít moje firma záruku na modernizované zařízení?

Na modernizace poskytujeme standardně záruku 6 měsíců. Samozřejmě požadavky zákazníků jsou různé, takže je řešíme individuálně. Výchozí záruka je oněch 6 měsíců a po dílčích kontrolách zařízení ji lze prodlužovat. V některých případech jsme poskytli záruku také 1 až 2 roky, záleží situaci, provozních podmínkách, potřebách zákazníka a rozsahu modernizace. Na zcela nový kladkostroj je pak poskytnuta standardní 2 letá záruka.

Je možné uzavřít servisní smlouvu i na modernizované zařízení konkurenční značky? Jaké to pro mě jako pro zákazníka bude mít výhody?

Určitě to možné je. Strategií Konecranes je servisování všech typů a značek zdvihacích zařízení. Zákazník si tak centralizuje servis jeřábů pod jednu firmu, která mu zpracuje servisní smlouvu sestavenou na klíč. Zákazník má zaručeny odpovídající servisní intervaly inspekcí a údržby pro jednotlivé jeřáby dle jejich typů, zatřídění a užívání. Součástí smlouvy jsou také konzultace v oblastech kontroly životnosti zařízení, návrhu investičního plánu včetně generální oprav a modernizací.

Pro smluvní zákazníky také nabízíme zdarma aplikaci YourKONECRANES.com. Zákazník v této aplikaci bude mít plně digitalizovaná data a informace o jeřábech obsahující servisní historii zakázek, uloženou dokumentaci, servisní plán, přehled nákladů na jeřáb a přehled zdvihacích zařízení. Naše společnost používá přístup k servisu, který nazýváme ,,Lifecycle Care“. Smyslem tohoto přístup je poskytnout zákazníkovi v každé fázi životního cyklu jeřábu servisní podporu a produkty. Cílem a přidanou hodnotou pro zákazníka je zvýšení produktivity a bezpečnosti výrobního procesu vedoucí ke zvýšení provozuschopnosti výroby a snížení časových prostojů ve výrobě.